Rites of Passage exhibit

Rites of Passage exhibit. Photo: Serena Washington