Linda Skitka

Linda Skitka, professor of psychology. Photo: Mark Schacht

Print Friendly, PDF & Email